Biz hakda

takmynan-img01

Kompaniýanyň tertibi

Nantong Saglygy goraýyş enjamlary kärhanasy, içerki bazarda CNC köpükli kontur kesijilerini ösdürmäge we öndürmäge gönükdirilen iň irki kompaniýalardan biridir.2003-nji ýyldan başlap, häzirki zaman CNC köpük kesmek enjamlaryny öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.27000 m² meýdany öz içine alýan oňat enjamlaşdyrylan zawodymyzdan peýdalanyp, CNC köpük kesiji maşyn, düşek önümçilik liniýasy, blok ýassygy we beýleki degişli konweýer ulgamy we enjamlary ýaly standart we ýöriteleşdirilen spesifikasiýalarda dürli köpük gaýtadan işleýän maşynlary üpjün edip bileris.Önümlerimiz özbaşdak ösdürilýär we öndürilýär we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerine we peýdaly model patentlerine eýe bolduk.Häzirki wagta çenli subut edilen hil we öndürijilik bilen köpük gaýtadan işleýän maşynlarymyz 52-den gowrak ýurtda we sebitde müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.

Kompaniýanyň tertibi

Wezipe

Köpük senagaty üçin ýokary öndürijilikli we ýokary takyklykly CNC kesiji maşynlary üpjün etmek üçin has köp kärhanalar üçin akylly transport ulgamlaryny üpjün ediň.

Görüş

Dünýä derejesindäki maşyn öndürijisi bolmak.

Gymmatlyk

Müşderi merkezi, ynamdarlyk, netijelilik, täzelik, borçnama.

Kompaniýanyň taryhy

 • 2003
  Kompaniýa döredildi we CNC kontur kesýän maşynyň ilkinji nesli - çalt simli CNC kontur kesiji.Bazara çykandan soň, köpük öndürijiler tarapyndan giňden ulanyldy we 20 ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda satuw mukdary boýunça birinji ýeri eýeledi.
 • 2007
  Biziň kompaniýamyz patent almak üçin ýüz tutup başlady.Şu wagta çenli jemi 15 ygtyýarly patent aldyk, şol sanda 15 oýlap tapyş patenti, 51 peýdaly model we 4 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy.
 • 2008-nji ýyl
  CE kepillendirilen CNCHK-9.1 üznüksiz pyçak kesýän maşynyň täze nesli bazara çykaryldy.
 • 2016
  Kompaniýanyň ady resmi taýdan Nantong Saglygy goraýyş enjamlary kärhanasyna üýtgedildi.
 • 2019
  Içerde we daşary ýurtda bazarymyzy has-da giňeltmek üçin köp sergilere gatnaşdyk:
  Köpük EXPO 2019, Nowi, Miçigan, ABŞ
  Interzum Guanç Guangzhouou 2019, Guanç Guangzhouou, Hytaý
  Interzum Köln 2019, Kolnmesse, Germaniýa
  K-2019, Messe Dusseldorf, Germaniýa
 • Häzirki wagtda hödürläň
  “Interzum Köln 2023” -de görüşeris