Interzum Köln 2023-nji ýylyň 9-12-nji maýy Köln Messe, Germaniýa

habarlar-3

Interzum Köln 2023

2023-nji ýylyň 9-12-nji maýy
Köln Messe, Germaniýa

“Interzum” mebel öndürmek we içerki dizaýn boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasydyr.Bu ýerde iň möhüm iş alnyp barylýar we dünýädäki mebel üpjünçiligi pudagy üçin tizlik döredilýär.interzum ertirki ýaşaýyş gurşawynyň dizaýny üçin möhüm tizlik berýär we pudagyň merkezi aragatnaşyk platformasydyr.

2023-nji ýylyň aralygynda ähli üpjün ediji pudagy häzirki we geljekdäki kynçylyklar üçin çözgütleri bilelikde taýýarlamak üçin ýene bir ýere jemlener.

Şahsy gepleşiklerde geljekdäki täzelikleriniň esaslary ýene bir gezek goýlar.interzum soň ýene-de dürli pikirleri, ylhamlary we täzelikleri hödürlär.Dünýä senagaty üçin öňdebaryjy söwda ýarmarkasy hökmünde ertirki ýaşaýyş we işleýän dünýälerimiziň dizaýny üçin merkezi aragatnaşyk nokadyny emele getirýär we şonuň üçin tutuş mebel dünýäsine täze itergi bermek üçin iň amatly ýerdir.interzum innowasiýa düşünjelerini we täze çemeleşmeleri aňladýar.Iki ýyldan bir gezek global önüm karýerasy bu ýerde täzeden döreýär.

Kölndäki saýtda bolsun ýa-da onlaýn bolsun: Söwda ýarmarkasy mebel pudagyndaky oýunçylara we içerki dizaýna halkara tomaşaçylaryna täze döredilen çözgütleri hödürlemek üçin amatly gurşawy hödürleýär.Şeýlelikde, interzum 2023 gibrid hadysa çemeleşmesini ulanar.Bu ýerde Kölndäki adaty güýçli fiziki görkeziş özüne çekiji sanly teklipler bilen üsti ýetiriler we şeýlelik bilen ähliumumy täsin söwda ýarmarkasy tejribesini üpjün eder.

Önüm segmentleri

● Apparat we komponentler

Interior Içerki işler üçin materiallar we komponentler

Oph Bezeg we düşek üçin enjamlar we enjamlar

Oph Bezeg we düşek üçin materiallar we esbaplar

● Agaç önümleri, paneller we laminatlar

● ýelimleýji, boýag we beýleki himiki materiallar

Wood Agaç işlemek we mebel öndürmek üçin enjamlar we kömekçi enjamlar

Marka maşgala interzum

Kölndäki “Interzum”, “interzum bogotá” we “interzum guangzhou” mebel we içerki dizaýn pudagyny üpjün edijiler bilen sebitleýin, milli we halkara derejesinde birleşdirýär.Bu söwda ýarmarkalary soňky tendensiýalary görkezýär we mebelleriň we içerki enjamlaryň ösmegine möhüm itergi berýär.

Koelnmesse-iň mebel we içerki dizaýn pudaklary üçin platformalary geljekdäki üstünlikleriň başlangyç nokadydyr.


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr