PU China 2022 2022-nji ýylyň 16-18-nji dekabry aralygynda Guanç Guangzhouou Poly dünýä söwda merkezi

habarlar-1

PU Hytaý 2022

2022-nji ýylyň 16-18-nji dekabry
Guanç Guangzhouou Poly dünýä söwda merkezi

Sergi:PU Hytaý 2022

Sene:2022-nji ýylyň 5-7-nji sentýabry

Veneri:Guanç Guangzhouou Poly dünýä söwda merkeziniň sergi zaly 1 we 2-nji zal

PU China 1995-nji ýyldan bäri başlandy we Pekinde, Şanhaýda, Şençzhenen, Nanjing, Guanç Guangzhououda 18 seansda üstünlikli geçirildi.Indi sergä gatnaşyjylara tutuş ýurtda ýaýran poliuretan senagatyna girmäge mümkinçilik bermek üçin her ýyl Şanhaý bilen Guan Guangzhouou arasynda gezekleşýär.

PU China Aziýa-asuda we hatda dünýäde öňdebaryjy poliuretan sergisine öwrüldi. Bu sergi Hytaýda poliuretan pudagynyň güýçli ösüşine şaýat boldy.Köp meşhur halkara we içerki poliuretan senagaty üpjün edijileri bu sergini soňky önümlerini we pudakda gazananlaryny görkezmek üçin platforma hökmünde saýladylar.

Serginiň tertibi

Aw Çig materiallar (poliollar / izokýanatlar /

● Goşundylar / Kömekçi himiki maddalar)

● Poliuretan ulgamlary

● Garyşyk, nasos we paýlaýyş bölümleri

Odes Galyplar, enjamlar we işleýiş enjamlary

Ing Döküm we galyp tehnologiýasy

● Elastomerler: TPU, TPV

● PU aýakgap tehnologiýasy

U PU köpük tehnologiýasy (Çeýe / berk)

● Poliuretan kompozitleri

Am Spreý köpük tehnologiýasy

● rahatlyk / uky ylym we tehnologiýa

● Döş materiallary we tehnologiýa

● ýelimleýji we örtükler

Ind Baglaýjylar we möhürler

● Poliuretan dispersiýalary

● Laboratoriýa we synag enjamlary

● Awtomatlaşdyryş we dolandyryş

● Gözleg we maslahat beriş

U PU önümleri

Geçen görkezişler

PU China 2019 (Guan Guangzhouou)

16200 inedördül metr sergi meýdançasy

Hytaýda we daşary ýurtlarda 200 sergi

10000 Professional myhman

20 Professional çykyş

PU China 2021 (Şanhaý)

20000 inedördül metr sergi meýdançasy

190 Hytaýda we daşary ýurtlarda sergi

7500 Professional myhman

20 Professional çykyş

Guramaçy

MM Halkara Sergi Co., Ltd.

Hytaý poliuretan senagat birleşigi

Crain Communication Ltd.,

Biz hakda

Nantong Saglygy goraýyş enjamlary kärhanasy, içerki bazarda CNC köpükli kontur kesijilerini ösdürmäge we öndürmäge gönükdirilen iň irki kompaniýalardan biridir.2003-nji ýyldan başlap, häzirki zaman CNC köpük kesmek enjamlaryny öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.27000 m² meýdany öz içine alýan oňat enjamlaşdyrylan zawodymyzdan peýdalanyp, CNC köpük kesiji maşyn, düşek önümçilik liniýasy, blok ýassygy we beýleki degişli konweýer ulgamy we enjamlary ýaly standart we ýöriteleşdirilen spesifikasiýalarda dürli köpük gaýtadan işleýän maşynlary üpjün edip bileris.Önümlerimiz özbaşdak ösdürilýär we öndürilýär we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerine we peýdaly model patentlerine eýe bolduk.


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr